Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piotrkowice gmina Chmielnik, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygięcie nadzorcze nr Znak:IG.III.7041/2-20/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: I. 1. Części rysunków planu miejscowego, załącznik Nr 1 do uchwały (część Nr 1 i część Nr 2), dotyczących terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 008KDX i 018KDdl. 2.§ 6 pkt 2 lit. „b” uchwały w zakresie słów: „dojazdowych publicznych”. 3. § 17 pkt 3 uchwały - w całości. 4. § 11 pkt 15 lit. „b” uchwały w zakresie słów: „i obowiązywać będą bez potrzeby dokonywania zmian w niniejszym planie oraz nowego planu”. II. Niezależnie od powyższego wskazuje się nieistotne naruszenie prawa zapisów przedmiotowej uchwa-ły w zakresie określonym w pkt II uzasadnienia.1


2


3