Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Grabowiec gmina Chmielnik, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2011-08-11 Data wydania: 2011-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/47/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:19:50
Data ogłoszenia: 2009-11-12 Data wydania: 2009-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice
Data dodania do bazy: 2011-04-28 23:07:00
Data ogłoszenia: 2009-11-12 Data wydania: 2009-09-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygięcie nadzorcze nr Znak:IG.III.7041/2-20/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: I. 1. Części rysunków planu miejscowego, załącznik Nr 1 do uchwały (część Nr 1 i część Nr 2), dotyczących terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 008KDX i 018KDdl. 2.§ 6 pkt 2 lit. „b” uchwały w zakresie słów: „dojazdowych publicznych”. 3. § 17 pkt 3 uchwały - w całości. 4. § 11 pkt 15 lit. „b” uchwały w zakresie słów: „i obowiązywać będą bez potrzeby dokonywania zmian w niniejszym planie oraz nowego planu”. II. Niezależnie od powyższego wskazuje się nieistotne naruszenie prawa zapisów przedmiotowej uchwa-ły w zakresie określonym w pkt II uzasadnienia.
Data dodania do bazy: 2011-05-29 18:42:00