Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mętów gmina Głusk, lubelskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/346/14 Rady Gminy Głusk z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk we wsi Mętów etap II, w części obejmującej § 10 ust. 10 w brzmieniu: „przez teren objęty planem przebiega przesyłowa linia elektroenergetyczna NN 220 kV (zarządca PSE OPERATOR S.A.) Stalowa Wola –Abramowice z TR 400/220kV w stacji Lublin Systemowa (szerokość pasa technologicznego dla tej liniiwynosi odpowiednio 50 m – po 25 m w obie strony od osi linii – dla odcinka napowietrznego, 15 m –po 7,5 m od osi kabla – dla linii kablowej)”, § 14 ust. 4 w brzmieniu: „dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami MN, U i U, MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów mieszkaniowo-usługowych”,§ 14 ust. 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Szczegóły dokumentu:

rodzaj dokumentu nr dokumentu
rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.365.2014

Daty:

data ogłoszenia data wydania data dodania do bazy
2014-10-30 2014-10-28 2014-12-04 17:55:54

Dane organu wydającego:

organ wydający województwo powiat miasto / gmina
Wojewoda lubelskie lubelski Głusk

Źródło dokumentu:

nazwa publikacji rok numer pozycja
Dziennik Urzędowy Województwa 2014 0 3413

Dokument dotyczy następujących miejscowości:

lp. województwo powiat gmina miejscowość rodzaj miej.
1 lubelskie lubelski Głusk Mętów wieś