Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mętów gmina Głusk, lubelskie


Data ogłoszenia: 2017-05-29 Data wydania: 2017-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/328/17 Rady Gminy Głusk z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:38
Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2016-10-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr sygn. akt II SA/Lu 472/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Gminy Głusk z dnia 17 września 2015 r., nr XII/95/15 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Głusk dla obszarów wsi: Abramowice Prywatne, Kalinówka, Kazimierzówka, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny, Głuszczyzna, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Mętów
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2016-02-17 Data wydania: 2016-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/156/16 Rady Gminy Głusk z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/95/15 Rady Gminy Głusk z dnia 17 września 2015 r. w sprawie MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH NA OBSZARZE GMINY GŁUSK dla obszarów wsi: Abramowice Prywatne, Kalinówka, Kazimierzówka, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny, Głuszczyzna, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Mętów
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:17:05
Data ogłoszenia: 2015-10-28 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/95/15 Rady Gminy Głusk z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Głusk dla obszarów wsi: Abramowice Prywatne, Kalinówka, Kazimierzówka, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny, Głuszczyzna, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Mętów.
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:14
Data ogłoszenia: 2014-10-30 Data wydania: 2014-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/346/14 Rady Gminy Głusk z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk we wsi Mętów etap II ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.365.2014 z dnia 28 października 2014 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:04
Data ogłoszenia: 2014-10-30 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/346/14 Rady Gminy Głusk z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk we wsi Mętów etap II, w części obejmującej § 10 ust. 10 w brzmieniu: „przez teren objęty planem przebiega przesyłowa linia elektroenergetyczna NN 220 kV (zarządca PSE OPERATOR S.A.) Stalowa Wola –Abramowice z TR 400/220kV w stacji Lublin Systemowa (szerokość pasa technologicznego dla tej liniiwynosi odpowiednio 50 m – po 25 m w obie strony od osi linii – dla odcinka napowietrznego, 15 m –po 7,5 m od osi kabla – dla linii kablowej)”, § 14 ust. 4 w brzmieniu: „dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami MN, U i U, MN dopuszczalny poziom hałasu musi być zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów mieszkaniowo-usługowych”,§ 14 ust. 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:54
Data ogłoszenia: 2014-01-09 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/278/13 Rady Gminy Głusk z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO NA OBSZARZE GMINY GŁUSK dla obszaru we wsi: Mętów działka nr 21/3
Data dodania do bazy: 2014-01-14 14:15:26
Data ogłoszenia: 2013-06-20 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 1077/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ze skargi G. Ch. na uchwałę Rady Gminy Głusk z dnia 15 lipca 2010 r. nr XLIX/340/10 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:35
Data ogłoszenia: 2010-09-16 Data wydania: 2010-07-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/340/10 Rady Gminy Głusk z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk.
Data dodania do bazy: 2011-04-28 20:13:00