Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bliżyn gmina Bliżyn, świętokrzyskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-78/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność zapisu zawartego w § 11 ust. 7 uchwały Nr XXXV/230/2010 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bliżyn 1”, na obszarze gminy Bliżyn; o treści: „Dopuszcza się miejscowe uszczegółowienie lub korektę zasięgu terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, w oparciu o nowe materiały w tym zakresie np. „studium ochrony przeciwpowodziowej”, mapy zagrożeń itp .”.1


2