Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Belsk Duży, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/287/2014 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ujęcia wód podziemnych nr II w Łęczeszycach
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:55
Data ogłoszenia: 2013-04-24 Data wydania: 2013-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu siłowni wiatrowych dla zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży
Data dodania do bazy: 2013-07-11 15:19:23
Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2012-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/114/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży
Data dodania do bazy: 2012-04-30 17:10:14
Data ogłoszenia: 2012-03-20 Data wydania: 2012-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-04-13 21:30:40
Data ogłoszenia: 2009-01-14 Data wydania: 2008-12-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/168/2008 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno - usługowej w Sołectwie Odrzywołek
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:06:41